Volební program 2014

Zaujal Vás náš volební program?

Přijďte nás podpořit, přijďte k volbám!

Hlavní volební téma

 • Kanalizace – v případě souhlasného stanoviska dotčených orgánů:

–          dokončení projektu k územnímu a stavebnímu řízení,

–          podání žádosti o dotaci a získání vhodného investora.

 • Hledání zdroje pitné vody

–          vytipování vhodného pozemku, jako zdroje pitné vody,

–          jednání s vlastníkem pozemku za účelem koupě,

–          v případě nabytí pozemku do vlastnictví, provedení zkušebního vrtu.

 

Místní rozvoj

 • Rekonstrukce místních komunikací, případně chodníků,
 • Veřejné osvětlení v obci,
 • Dokončení sportovního areálu (multifunkční přístřešek, vodovodní přípojka, WC, sítě za hřištěm a kurtem, osvětlení),
 • Rekonstrukce prostoru bývalé „hasičárny“ za účelem využití pro společenské akce,
 • Vybudování zasedací místnosti z půdních prostor OÚ.

 

Doprava

 • Zasazení se o zbudování autobusové zastávky u hřbitova ve spolupráci s OÚ Tismice.

 

Kultura a sport

 • Podpora a samotná organizace kulturních a sportovních akcí (společenské zábavy pro mladší i starší spoluobčany, sportovní turnaje).

 

Sociální otázky

 • Podpora spoluobčanů v momentální sociální krizi (vytvoření základních pravidel pro sociální podporu),
 • Podpora mladých rodin s dětmi (kolekce k Vánocům, věcné předměty na začátku, nebo konci školního roku).

 

Životní prostředí

 • Systematická úprava a údržba stávajících zelených ploch,
 • Otázka třídění odpadu, rozšíření druhů kontejnerů, osvěta ve třídění odpadu (kam co patří, a především „čím víc třídíme – tím méně platíme“).

 

Bezpečnost a informovanost

 • Organizace přednášek a seminářů s tématy, které se dotýkají bezpečnosti a informovanosti občanů (bezpečné úvěry versus lichva, ochrana před vloupáním, bezpečnost našich seniorů, otázka dodavatelů energie atd.).

 

Finance a prosperita

 • Investiční uvažování při maximálním využití rozpočtových prostředků, avšak s ohledem na efektivitu, ekonomické, sociální a ekologické aspekty,
 • Prosazování realistického hospodaření obce a s tím související plánování rozpočtu (rozpočtová zodpovědnost s výhledem efektivních dopadů a odkazu pro budoucí generace),
 • Otevřenost a transparentnost OÚ,
 • Využívání peněz z dotačních programů.


Vážení sousedé,

Vrátkov je místem, které nás všechny spojuje dohromady. Je místem, kde se střetáváme, kam se vracíme, kde vychováváme děti, trávíme chvilky odpočinku a zábavy, prožíváme naše osudy.

Vrátkov je místem, kde žijeme. Věříme, že pro mnohé z nás je nejkrásnější obcí, ve které si dovedeme představit žít. Co lze udělat proto, aby takovou zůstala:

Hlavní volební téma

Mezi priority našeho programu jsme zařadili dvě témata, která souvisí s kvalitou života v obci nejen pro nás tady a teď, ale i pro další generace, které se rozhodnou ve Vrátkově žít.

Otázka kanalizace v naší obci není jednoduchým úkolem, proto si naše sdružení položilo za cíl především započít kroky, které budou reálně směřovat k její realizaci. Jde především o dokončení projektu k územnímu a stavebnímu řízení a podání žádosti o dotaci a získání vhodného investora.

V bodu programu hledání zdroje pitné vody si naše sdružení uvědomuje odpovědnost obce vůči občanům ve věci zajištění základní potřeby pro život jakou je pitná voda. Proto je naším cílem vytipování vhodného pozemku a jeho případné získání do vlastnictví obce, tak aby zde mohl být proveden zkušební vrt, který by v případě budoucí potřeby obec využila jako vlastní zdroj pitné vody.

 

Místní rozvoj

Naším cílem je především i nadále pokračovat ve zvelebování naší obce realizací projektů, které nám zpříjemňují a usnadňují každodenní život v obci, aniž bychom si toho byli leckdy vědomi. Jde především o rekonstrukci místních komunikací a chodníků, údržbu a rozšiřování veřejného osvětlení. Dále se hodláme věnovat řešení míst a prostor, kde se střetáváme, a které využíváme všichni společně. Jde především o dokončení sportovního areálu a rekonstrukci prostoru bývalé „hasičárny“, tak aby mohla být efektivněji využívána pro konání společenských akcí. Podobně vybudováním zasedací místnosti z půdních prostor OÚ bychom rádi získali důstojné prostředí pro střetávání občanů například při veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

 

Doprava

Chceme se zasadit o zbudování autobusové zastávky u hřbitova v obci Tismice. Tismický hřbitov je pro nás obyvatele Vrátkova důležitým místem, kde mnozí z nás mají pochované své nejbližší. Naším cílem je zasadit se o zbudování zastávky u hřbitova na stávající autobusové lince mezi Vrátkovem a Tismicemi.

 

Kultura a sport

Ke každé vesnici patří kulturní a sportovní události. Chceme podporovat a podílet se na organizaci dosud zaběhnutých či nových kulturních a sportovních událostí.

 

Sociální otázky

Není nám lhostejný osud našich sousedů. Proto chceme nabídnout pomocnou ruku našim spoluobčanům v momentální sociální krizi, především vytvořením základních pravidel pro sociální podporu. Stejně tak budeme pokračovat v podpoře mladých rodin s dětmi, neboť si vážíme každé mladé rodiny, která se rozhodne vychovávat děti v naší obci.

 

Životní prostředí

Naším cílem je systematická úprava a údržba stávajících zelených ploch. Chceme pro naši obec a naše spoluobčany udržované místa zeleně, které jim mohou posloužit k odpočinku a relaxaci.

S otázkou čistých míst zeleně bez odpadků souvisí otázka třídění odpadu. Chceme více druhů kontejnerů pro více druhů odpadu, tak abychom mohli správně a více třídit odpad – nezapomínejme na heslo „čím víc odpad třídíme – tím méně za jeho odvoz platíme“.

 

Bezpečnost a informovanost

Chceme se více věnovat našim občanům, znát jejich názory, jejich problémy a snažit se jim poradit a pomoci. K tomu by měly sloužit přednášky a semináře na aktuální témata, kde by občané mohli najít odpovědi na některé své otázky a dozvědět se nové informace. Naším cílem je organizace a zajištění takových akcí pro naše spoluobčany.

 

Finance a prosperita

Naším cílem je především prosazování realistického hospodaření obce a s tím související plánování rozpočtu s ohledem na rozpočtovou zodpovědnost, tak abychom zachovali pozitivní odkaz budoucím generacím. Rozpočtové prostředky a peníze získávané z dotačních programů musí být využívány s ohledem na efektivitu, ekonomické, sociální a ekologické aspekty. Obecní úřad musí i nadále zůstat otevřený a transparentní.

 

Jsme si vědomi, že před námi stojí dlouhá řada úkolů a akcí, potřebných pro kvalitní fungování obce. Ne všechny jsme v našem volebním programu uvedli, ale jsme připraveni přijímat návrhy občanů a o těchto návrzích diskutovat a věnovat úsilí jejich řešení. Je jasné, že „obecní měšec“ není bezedný, ale jsme připraveni pracovat ve prospěch obce a jejích obyvatel tak, abychom splnili cíle, které jsme si vytkli i ty, které teprve vytčeny budou.


Napsat komentář