Využijme naše volební právo, pojďme 10.–11.10.2014 k volbám!

Možnosti hlasování v komunálních volbách

Hlasovat lze jedním z následujících způsobů

* Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

* Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (7). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

* Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (7).

Hlas je neplatný jestliže

* Volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta.

* Volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu.

* Volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají).


Napsat komentář